COLUMNS

COLUMNS

Over deze weblog

Via deze blog ga ik het over alles hebben wat mij bezig houdt.

Identiteit 2

PolitiekPosted by Herco de Boer 14 Oct, 2007 14:20:59

Laat ik eerst zeggen dat ik mijn mening hier geef omdat die verschilt met die van de WRR. Dat betekent niet dat ik het goed of fout heb. Vaak benader ik dit soort kwesties vanuit de etymologie: welke woorden gebruiken we en wat betekenen ze en waar komt zo'n woord vandaan.

In het eerste stukje gaf ik al aan dat de woorden autochtoon en allochtoon worden gebruikt in landen waar de autochtoonse bevolking de meerderheid vormt. In de betekenis van "oorspronkelijke bewoners" kan dan ook het woord inheems gebruikt worden. Dat gebruiken we echter alleen als de autochtone bevolking is gedecimeerd - door welke reden dan ook.

Het grote verschil tussen Nederland en Argentinië is dan ook dat we hier spreken over autochtonen en in Argentinië over de inheemse bevolking. Maxima ontkent terecht de Argentijnse identiteit, omdat die identiteit grotendeels (!) ontleend is aan de Spaanse identiteit. Die Spanjaarden namen niet de taal en religie, de twee belangrijkste pijlers waarop een identiteit rust, over van de autochtonen, maar legden hen het Spaans op en hun eigen religie. Dat kun je doen als je in de meerderheid bent. De indiaans-argentijnse identiteit is zo grotendeel verloren gegaan, maar .. bestaat nog steeds. Je kunt echter niet zeggen dat dat een Argentijnse identiteit is.
Maxima en de WRR zien misschien graag dat het in ons land ook zo zal gaan.

Laat ik mijn visie geven over de Nederlandse identiteit.
Die bestaat, maar is niet te vangen binnen staatkundige grenzen.
Een Twentenaar en een Brabander verschillen. Dat heeft te maken met gemeenschappen van mensen, hun "taal" en hun door eeuwen heen gevormde gewoontes.
Verschillende vlakbij elkaar wonende gemeenschappen vormen ook weer een gemeenschap, dat verschilt van andere gemeenschappen, enzovoort. Als Nederlanders delen we een geschiedenis en een taal en onze gewoontes.

Taal als bindmiddel
Het Nederlands bindt de Twentenaar en de Brabander, al is er een dialectisch verschil. Ga je de staatkundige grens over van Nederland naar Duitsland, kom je in een ander taalgebied. Wij voelen ons direct minder verwant.

België laat zien dat een taalgrens (Vlaams-Waals) belangrijker kan zijn dan een staatkundige (machts-)grens. Ga je van Nederland naar België (Antwerpen bijv.) dan kun je daar Nederlands spreken, al is er ook weer dat dialectisch verschil. Maar we voelen ons meer verwant. Als we ook nog een zelfde mening hebben, voelen we ons nog meer verwant. Die mening kan schuilen in de religie bijvoorbeeld.
Op basis van taal willen sommige gebieden zelfs autonomiteit of zelfstandigheid - bijvoorbeeld Wales in Groot-Britannië. Taal is dus een belangrijk bindmiddel.

Het eerste wat wij aan onze allochtonen vragen is dan ook om Nederlands te leren. De eerste stap naar integratie, want wanneer groepen mensen de taal niet spreken werk je segregatie (ghetto-vorming) in de hand. Dat leidt tot discrimatie - dat is een geschiedkundig gegeven en de mens eigen, hoe vervelend die eigenschap ook is.

Iemand die een andere taal spreekt brabbelt maar wat. Daar komt het woord "barbaar" vandaan. De Grieken vonden dat iemand die een andere taal sprak minder beschaafd was. http://nl.wikipedia.org/wiki/Barbaar
En zoals te lezen is op wikipedia, is het woord Berber ook verwant aan barbaar. Het feit dat de Berbers zich in hun eigen land Marokko onderdrukt voelen, komt door de arabieren die Marokko eeuwen geleden onder de voet liepen en hun geloof, de Islam, opdrongen aan de verschillende bevolkingsgroepen. De Islam houdt ze onder de duim. De Marokkaanse identiteit wordt dus gevormd door het Berbers/Arabisch en de Islam, dus Taal en Religie.

De taal die de Berbers spreken is zelfs niet eens een geschreven taal, maar alleen een gesproken taal, hoewel er wel pogingen zijn om met arabisch schrift het Berbers te kunnen opschrijven - dit zal een stimulans betekenen voor de Berberse identiteit. Vooralsnog lijkt de Marokkaans-arabische elite neer te kijken op de oorspronkelijke Berber-bevolking (en hoe kun je dat beter doen dan hen een identiteit te ontzeggen smiley ).

De eerste generatie Turken en Marokkanen spraken geen Nederlands. Zij kwamen in een vreemd land en bleven op zichzelf. Hun kinderen groeiden op met de Nederlandse taal en kwamen daarmee in een lastige positie terecht. Je ziet ook dat het juist de tweede en derde generatie Turken en Marokkanen zijn die problemen krijgen met hun identiteit.
Ja, IDENTITEITS-problemen.
Waarom? Kennelijk heeft Nederland wel een eigen identiteit die niet strookt met die van Turken en Marokkanen. Daarbij mag ook niet vergeten worden dat niet ALLE Turken dezelfde identiteit hebben - er is een groot verschil tussen de Turken uit Istanbul of die uit het achterland, of de Koerden, die zelfs een eigen taal en cultuur hebben, dus ook een eigen identiteit.

De WRR, Pauline Schreurs en Maxima ontkennen dus dat Marokkanen en Turken identiteitsproblemen kunnen hebben, want ze wonen in een land ZONDER identiteit.

Cultuur
Naast taal als bindmiddel is er dus ook nog de cultuur als bindmiddel. De cultuur van Turkije en Marokko is wezenlijk anders dan die van Nederland. Ontkennen van de Nederlandse identiteit is ook ontkennen van de Nederlandse cultuur en kan er dus ook geen probleem tussen andere culturen en die van Nederland zijn.

"Ja, maar ..." Ja, ik weet het, de cultuur van Duitsland, België, Frankrijk en Nederland verschillen niet erg van elkaar. Dat betekent niet dat die cultuur er niet is! Maar in Nederland is die toch net even anders van die in Duitsland en Frankrijk. Klompendansen in Westfriese klederdracht is echt anders dan volksdansen in Beieren. We vinden Schotse doedelzakken, Spaanse dansen en Franse cuisine interessant, maar het is niet van ons - wij herkennen ons daar zelf niet in. Juist omdat het afwijkt van onze eigen cultuur, vinden we het interessant!

Bovendien spreken we in de verschillende Europese landen nog andere talen ook! Wat zou er gebeuren als Europa een gezamelijke taal moet gaan kiezen, net als de Verenigde Staten van Amerika? Is Nederland de eerste die daaraan zal toegeven?
Nee, taal bepaalt identeit, net als religie en andere cultuur-uitingen. En ik herhaal nog een keer dat dat volk zich niet binnen de kunstmatige staatkundige grenzen hoeft te houden.

Religie
Nederlanders zijn protestants, gereformeerd, calvinistisch ....hoewel er genoeg katholieken zijn in ons land. Misschien zijn die katholieken in Nederland daarom liberaler dan in sommige andere landen. Maar Nederlanders zijn niet islamitisch. Nederlanders die islamiet worden voelen dat ze een andere identiteit aannemen dan de andere Nederlanders.

De houding van Nederland tegenover andere religies is altijd vrijzinnig geweest. Dat lag in Frankrijk bijvoorbeeld heel anders. Veel Nederlanders hebben dan ook Hugenoten in hun stamboom. Nederland is vrijzinnig en als moslims naar ons land komen zullen ze zich moeten aanpassen. De Islam duldt die vrijzinnigheid niet en daardoor is er een probleem ontstaan tussen de allochtone moslims en de autochtone bevolking. Maar het komt ook omdat de groep moslims die naar ons land is gekomen te groot is - daarover later (zie integratie).

Typisch Nederlands is het dat er niet wordt geageerd tegen de Islam om onze eigen religie te propageren. Niemand verwacht dat moslims hun geloof verlaten en ONS geloof aannemen. Wel verwachten we dat moslims hun religie niet aan ons gaan opdringen. Het grote probleem van deze tijd is dat het wel zo is. Het salafisme is een voorbeeld van intolerantie naar andere religies toe. Men verwerpt de Nederlandse wetgeving en daarmee is een toestand ontstaan die geen enkel land duldt - die wet is namelijk ontstaan dankzij de Nederlandse Identeit, de vrijzinnigheid.
Alle moslims kunnen in ons land hun geloof beoefenen - wij leggen hen daarbij niets in de weg - maar wij verwachten van moslims diezelfde tolerantie. Ziehier de Nederlandse identiteit betreffende religie.
De Islam is echter meer dan een Religie, het is ook een politiek systeem en daar zit nu juist het probleem dat altijd de kop op zal steken. Bovendien is de Islam niet tolerant ten aanzien van andere geloven.

Integratie
Natuurlijk zijn er verschuivingen en worden bepaalde gebruiken overgenomen. Dat is echter een natuurlijk proces dat langzaam plaats vindt. Het woord is integratie. Het naar elkaar toegroeien van verschillende culturen. Daarmee wordt ook de identiteit van een landstreek bepaald.
Als de groep nieuwkomers te groot is, krijg je ghettovorming en segregatie, het tegenovergestelde van integratie. Het gevolg is: discriminatie. Wanneer integratie wordt opgedrongen spreken de nieuwkomers zelfs van assimilatie - en dat hoor je tegenwoordig al meer. Dat betekent dat er iets fout gaat.

Amsterdam was altijd al een toevluchtsoord voor vluchtelingen. Duitsers die in de 17e eeuw naar Amsterdam vluchtten werden "Jan-Hendriks" genoemd en bleven lang vreemdelingen. Het heeft generaties geduurd voordat ze zich tot de ECHTE Amsterdammers konden rekenen. Dat kwam omdat ze zich vermengden. De Joden die dat niet deden bleven een aparte groep en zijn lang gediscrimineerd, maar altijd getolereerd.
Het is een gotspe te noemen dat de Joden tegenwoordig het meest worden gediscrimineerd door de moslims in ons land.

Het is ook typisch Nederlands om het discrimineren in de grondwet te verbieden (die wet klopt van geen kant, maar daarover een andere keer), maar bij een openlijke demonstratie in Amsterdam toe te staan dat een groep moslims openlijk kon scanderen "Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas".
En de politiek zelf bedacht het "positief discrimineren" - grondwettelijk verboden, maar men deed het gewoon. Hier was weer een typisch Nederlands eigenschap aan het werk: de kant kiezen van de zwakkere in de samenleving, zelfs als het ongrondwettelijk was.

Maar dat typisch Nederlandse, hetzij een positieve, hetzij een negatieve eigenschap, geeft al aan dat er sprake MOET zijn van een Nederlandse Identiteit.

  • Comments(0)//weblog.hcdeboer.nl/#post5